Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi olarak ifade edilmektedir. Günümüzde kişisel verilerin korunması pek çok uluslararası sözleşmede yer bulan bir hak olmakla birlikte; hukukumuzda da anayasal haklar arasında sayılmıştır. Kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla kişisel verilerini korumak isteyen kişiler bu kanuna uygun olarak hak arama yöntemlerini kullanabilmektedir. Bununla beraber kişisel verileri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler bakımından da birtakım yükümlülükler söz konusu olmaktadır. Kişisel veriler üzerinde yapılan her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak adlandırılmaktadır.

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, m.20/3

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ilgili kişi olarak tanımlanmaktadır ve kanunlar bu kişilere pek çok hak tanımaktadır. Bunlar:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel Verilerin Korunması Sürecinde Temel İlkeler

Kişisel veri işleme süreçlerini yöneten veri sorumluları ile onların talimatıyla kişisel verileri işleyen veri işleyenler; kişisel veri işleme süreçlerinde aşağıdaki ilkelere riayet etmekle yükümlüdür:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Faydalı Bağlantılar